ترسیم پروفیل سطح آب در جریان متغیر مکانی با افزایش دبی به روش هیندز با متلب:

در این پروژه که با متلب نوشته شده ابتدا مشخصات کانال , مختصات بحرانی کانال مانند Ycو Xc را وارد می کنید و نهایتا پروفیل سطح آب را به صورت نمودار  نمایش می دهد. این پروژه با دبی واحد عرض ۳ حل شده(q=3).

۱۰۰,۰۰۰ ریال – خرید