ترسیم پروفیل سطح آب در جریان متغیر مکانی به روش کوتا مرسون با اکسل:

در این پروژه که با اکسل فرمول نویسی شده ابتدا مشخصات کانال را وارد می کنید سپس مختصات بحرانی کانال مانند Ycو Xc را محاسبه و سپس دبی  Qx را محاسبه می کند و نهایتا پروفیل سطح آب را به صورت نمودار  نمایش می دهد. این پروژه مربوط به جریان متغیر تدریجی می باشد.

۷۰,۰۰۰ ریال – خرید