پاورپوینت مهندسی فاکتورهای انسانی و ارگونومی. این پاورپونت دارای ۳۷۵ اسلاید می باشد( کامل ترین پاورپونت در این زمینه).

فهرست:

فصل اول: ارگونومی و معرفي سيستم انسان ماشين

فصل دوم: انسان به عنوان يک سيستم مرکب

فصل سوم: خستگی

فصل چهارم: کسالت

فصل پنجم: آنتروپومتری

فصل ششم: ایمنی و ارگونومی

فصل هفتم: بيماريها و آسيبهاي ناشي از کار

فصل هشتم: طراحي نمايشگرها

فصل نهم: طراحي کنترلها

فصل دهم: طراحي ايستگاه کاري

فصل يازدهم: ارزیابی پوسچر

فصل دوازدهم: عوامل محيطي و تاثير آن بر انسان

فصل سيزدهم: نوبت کاري

فصل چهاردهم: طراحي سيستمهاي آموزشي

فصل پانزدهم: قابليت تعمير و نگهداري (نگاشت پذيري)

فصل شانزدهم: طراحي براي مونتاژ صنعتي

فصل هفدهم: تستها و ارزيابيهاي انساني

۳۰,۰۰۰ ریال – خرید