پاورپوینت ابزار دقیق در سدهای خاکی

۲,۰۰۰ تومان

ترسیم پروفیل سطح آب در جریان متغیر مکانی با افزایش دبی به روش هیندز با متلب

۱۰,۰۰۰ تومان

ترسیم پروفیل سطح آب در جریان متغیر مکانی به روش کوتا مرسون با اکسل

۷,۰۰۰ تومان

ترسیم پروفیل سطح آب در جریان متغیر مکانی به روش رانگ کوتا با اکسل

۷,۰۰۰ تومان

ترسیم پروفیل سطح آب در جریان متغیر مکانی با افزایش دبی به روش هیندز در اکسل

۷,۰۰۰ تومان

پروژه روندیابی جریان در کانال با استفاده از روش صریح

۲۵,۰۰۰ تومان

پاورپوینت نحوه اجراي هسته آسفالتي در سدهاي خاكي – سنگريزه اي

۲,۰۰۰ تومان

پروژه کد متلب تحلیل دو بعدی تنش کرنش مسطح المان مثلثی و 4 گرهی

۱۵,۰۰۰ تومان
0