ترسیم پروفیل سطح آب در جریان متغیر مکانی با افزایش دبی به روش هیندز با متلب