ترسیم پروفیل سطح آب در جریان متغیر مکانی به روش رانگ کوتا با اکسل: در این پروژه که با اکسل فرمول نویسی شده ابتدا مشخصات کانال را وارد می کنید سپس مختصات ...