پروژه روندیابی جریان در کانال با استفاده از روش صریح (روش مشخصه ها)