پاورپوینت ابزار دقیق در سدهای خاکی مقدمه: آمار سدها نشان می دهد که سد های خاکی بیشترین فروریختگی را داشته اند و بعد از انها سد های وزنی ،سنگریزه ای، چند قوسی ...