جزوه زبان و ادبیات فارسی ویژه ی آزمون های استخدامی: این جزوه شامل مهمترین نکات کلیدی درس زبان و ادبیات فارسی در 121 صفحه است که قابل مطالعه برای کلیه آزمون های استــخدامی در رشته های گوناگون ...