مدلسازی میدان سرعت در جریان عبوری از اطراف یک آبشکن: این مدلسازی توسط نرم افزار Ansys Fluent-14.5 انجام شده است. در گام اول هندسه و مشبندی مساله در نرم افزار Gambit رسم شد. مشبندی انجام ...